Інформаційна безпека України

Істинно тотальна війна – це війна за допомогою інформації /Маршалл Маклюен/.

У ст. 17 Конституції України, яка є основою формування інформаційного законодавства в Україні, вперше було задекларовано, що захист «інформаційної безпеки є найважливішою функцією держави, справою всього українського народу».

Інформаційна безпека є невід’ємною складовою національної безпеки України. Інформаційна безпека – стан інформаційної захищеності, за якої унеможливлюється негативний інформаційний вплив та небажані наслідки функціонування інформаційних технологій, або спеціальні інформаційні операції, акти зовнішньої інформаційної агресії та негласного зняття інформації (за допомогою спеціальних технічних засобів). Держава, суспільство, особа повинні бути захищені від інформаційного тероризму і комп’ютерних злочинів. Системне використання різноманітних форм реалізації загроз інформаційній безпеці формує такий комплексний засіб інформаційного впливу масового характеру, як інформаційна війна.

В інформаційних війнах використовуються багато методів та форм ведення війни: спеціальна пропаганда, психологічний тиск, дезінформація, диверсифікація суспільної свідомості, поширення чуток, спеціальні інформаційні операції тощо. Завдяки ним досягається основне завдання інформаційної війни – здійснення безпосереднього негативного, руйнівного впливу на політичну могутність окремої держави шляхом відповідного послаблення її безпеки у будь-якій сфері життєдіяльності.

Абакумов В. М. Загальна характеристика форм і засобів ведення інформаційних війн в Україні / В. М. Абакумов // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 235 – 244.

Абакумов В. М. Інституційне забезпечення протидії інформаційним війнам в Україні / В. М. Абакумов // Право і безпека. – 2010. – № 2 (34). – С. 65 – 69.

Абакумов В. М. Суб’єкти інформаційних війн: поняттят та види / В. М. Абакумов // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 6 – 12.

Брусницын Н. А. Информационная война и безопасность / Н. А. Брусницын. – М. : Вита-Пресс, 2001. – 279 с.

Воробйова І. В. Інформаційно-психологічна зброя як самостійний засіб ведення інформаційно-психологічної війни / І. В. Воробйова // Системи озброєння і військ. техніка. – 2010. – Вип. 1. – С. 141 – 144.

Галамта М. Інформаційна безпека України: поняття, сутність та загрози / Микола Галамта, Валентин Петрик // Юрид. журн. – 2006. – № 11. – С. 49 – 52.

Горбенко І. Д. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. Ч. 1. : Криптогр. захист інформації / І. Д. Горбенко, Т. О. Гріненко ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 368 с.

Грайворонський М. В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем : підручник / М. В. Грайворонський, О. М. Новіков ; заг. ред. М. З. Згуровського. – К. : BHV, 2009. – 608 с.

Громико І. Державна домінантність визначення інформаційної безпеки України в умовах протидії загрозам / І. Громико, Т. Саханчук // Право України. – 2008. – № 8. – С. 130 – 134.

Замула О. А. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки. Комплексні системи захисту інформації : навч. посіб. / О. А. Замула, Ю. І. Горбенко, О. І. Шумов ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 248 с.

Золотар О. О. Класифікація загроз інформаційній безпеці / О. О. Золотар, І. О. Трубін // Інформація і право. – 2013. – № 3 (9). – С. 105 – 109.

Інформаційно-психологічне протиборство (еволюція та сучасність) : монографія / Я. М. Жарков [та ін.] ; Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Віпол, 2013. – 247 с.

Информационно-психологическая безопасность в эпоху глобализации : учеб. пособие / В. М. Петрик, В. В. Остроухов, А. А. Штоквиш [и др.] ; под ред. В. В. Остроухова. – К. : Международ. антитеррористич. единство, 2008. – 544 с.

Климчук С. Загальна характеристика законодавства про інформаційну безпеку ЄС, США та Канади / Сергій Климчук, Володимир Артемов // Юрид. журн. – 2006. – № 11. – С. 46 – 48.

Ковтун В. С. Інформаційні технології – небезпечний засіб поширення тероризму / В. С. Ковтун // Безпека життєдіяльності. – 2005. – № 10. – С. 39 – 44.

Коцур В. Світова спільнота та тероризм в інформаційній сфері / Віталій Коцур // Наук. записки з укр. історії. – 2009. – Вип. 22. – С. 215 – 220.

Ленков С. В. Методы и средства защиты информации : монография : в 2 т. Т. 2 : Информационная безопасность / С. В. Ленков, Д. А. Перегудов, В. А. Хорошко. – К. : Арий, 2008. – 344 c.

Розглянуті підходи до створення комплексної системи захисту інформації. Надана характеристика технічних, програмних методів і засобів інформаційного захисту.

Нормативне забезпечення інформаційної безпеки / С. М. Головань, О. С. Петров, В. О. Хорошко [та ін.] ; ред. В. О. Хорошко. – К. : Д УІКТ, 2008. – 533 с.

Основи інформаційної безпеки : підручник / В. І. Андреєв, В. О. Хорошко, В. С. Чередниченко, М. Є. Шелест ; за ред. В. О. Хорошка. – Вид. 2-е, доповн. і переробл. – К. : ДУІКТ, 2009. – 292 с.

Панченко О. А. Информационная безопасность личности : [монография] / О. А. Панченко, Н. В. Банчук. – К. : КИТ, 2011. – 672 с.

Монографія містить аналіз особливостей інформаційної безпеки особистості в правовому, юридичному, організаційно-технічному і медико-психологічному аспектах. Описані базові методи психологічного захисту від маніпулювання інформацією.

Петрик В. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особи / Валентин Петрик // Юрид. журн. – 2009. – № 5. – С. 122 – 134.

Петров В. П. Информационная безопасность человека и общества: учеб. пособие для студ. вузов / В. П. Петров, С. В. Петров. – М. : ЭНАС, 2007. – 333 с.

Присяжнюк М. М. Інформаційна безпека України в сучасних умовах / М. М. Присяжнюк, Я. С. Бєлошевич // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – 2013. – № 1 (30). – С. 38 – 42. – (Військово-спеціальні науки).

Развитие киберпространства и информационная безопасность / В. И. Хаханов, С. В. Чумаченко, Е. И. Литвинова, А. С. Мищенко // Радіоелектроніка, інформатика, упр. – 2013. – № 1. – С. 151 – 157.

Расторгуев С. П. Информационная война. Проблемы и модели. Экзистенциальная математика : учеб. пособие / С. П. Расторгуев. – М. : Гелиос АРВ, 2006. – 238 с.

Розподілені комп’ютерні системи як складові інформаційних інфраструктур / В. П. Горбулін, О. Г. Додонов, О. С. Горбачик, М. Г. Кузнєцова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2008. – № 4. – С. 19 – 24.

Розглянуто особливості створення та властивості розподілених комп’ютерних систем. Обґрунтовано необхідність інтегрування механізмів підвищення живучості розподілених комп’ютерних систем у разі їх включення в інформаційні інфраструктури.

Савінова Н. А. Інформаційні війни в інформаційному суспільстві: питання зумовленості криміналізації / Наталія Андріївна Савінова // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2012. – № 1 (8). – С. 70 – 73.

Скулиш Є. Д. Особливості безпекових стратегій зарубіжних країн в інформаційній сфері / Євген Діонізійович Скулиш // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2013. – № 1. – С. 60 – 66.

Порівняльний аналіз стратегій національної безпеки США, Великої Британії, Франції, Російської Федерації свідчить про найбільш актуальну загрозу сучасності – проблему кібернетичної безпеки та поширення засобів інформаційного впливу.

Скулиш Є. Д. Фактори впливу на формування системи інформаційної безпеки в Україні / Євген Діонізійович Скулиш // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2011. – № 2. – С. 22 – 27.

Соціально-правові основи інформаційної безпеки / В. М. Петрик [та ін.] ; ред. В. В. Остроухов ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – К. : Росава, 2007. – 496 c.

Стоєцький О. Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки України: адміністративні засади / Олексій Стоєцький //Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 11. – С. 161 – 164.

Стоєцький О. Характеристика інформаційної безпеки як складової інформаційної сфери України / Олексій Стоєцький // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 12. – С. 72 – 75.

Стратегія управління інформаційною безпекою : підручник / В. І. Андреєв [та ін.] – К. : ДУІКТ, 2007. – 277 с.

Стрельбицька Л. М. Інформаційний тероризм та кіберзлочини: природа і наслідки / Л. М. Стрельбицька, М. П. Стрельбицький // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2011. – № 2. – С. 90 – 95.

Стрельбицький М. П. Поняття і сутність сучасного інформаційного тероризму / М. П. Стрельбицький // Менеджер. – 2013. – № 12. – С. 79 – 85.

Требін М. П. Феномен інформаційної війни у світі, що глобалізується / М. П. Требін // Вісн. Нац. ун-ту юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – 2013. – Вип. 2 (16). – С. 188 – 198. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія).

Уханова Н. С. Інформаційно-психологічна безпека особистості, суспільства, держави / Н. С. Уханова // Правова інформатика. – 2013. – № 3 (39). – С. 91 – 95.

Фурашев В. М. Інформаційна безпека: індикатори / В. М. Фурашев // Інформація і право. – 2013. – № 1 (17). – С. 143 – 150.

Харченко Л. С. Інформаційна безпека України: глосарій / Л. С. Харченко, В. А. Ліпкан, О. В. Логінов. – К. : Текст, 2004. – 135 с.

Хлевицький В. Проблемні питання забезпечення інформаційної безпеки держави – стан і шляхи їхнього вирішення в Україні / В. Хлевицький // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2010. – № 1 (3). – С. 66 – 70.

Хорошко В. А. Информационная безопасность Украины: основные проблемы и перспективы / В. А. Хорошко // Захист інформації. – 2008. – Спец. вип. – С. 6 – 9.

Хорошко В. О. Основи інформаційної безпеки : підручник / В. О. Хорошко, В. С. Чередниченко, М. Є. Шелест ; за ред. В. О. Хорошка. – К. : ДУІКТ, 2008. – 186 с.

Цыганков В. Д. Психотроника и безопасность России / Владимир Дмитриевич Цыганков. – 2-е изд., скоррект. – М. : СИН-ТЕГ, 2003. – 136 с. – (Информационная безопасность).

Чжожань Ф. Правове забезпечення інформаційної безпеки в системі сучасної міжнародної співпраці / Фань Чжожань // Наук. праці МАУП. – 2012. – Вип. 2 (33). – С. 146 – 152.

Чжожань Ф. Правові гарантії протидії інформаційному тероризму і розвиток системи інформаційної безпеки у діяльності ООН / Фань Чжожань // Наук. праці МАУП. – 2012. – Вип. 3 (34). – С. 108 – 173.

Шайтан О. Понятійно-категоріальний апарат інформаційної безпеки у гуманітарній сфері / Олексій Шайтан // Юрид. журн. – 2012. – № 4. – С. 74 – 76.

Ярочкин В. И. Информационная безопасность : учеб. для студ. вузов, обуч. по гуманит. и соц.-экон. спец. / Владимир Иванович Ярочкин. – 2-е изд. – М. : Гаудеамус, 2004. – 543 с.