Теоретико-методологічні засади національної безпеки

Непереможність міститься в собі самому, можливість перемагати міститься в противнику /Сунь-Цзи, китайський стратег/.

Національна безпека України опинилася нині перед викликами й загрозами інформаційного протиборства. Надзвичайної гостроти для України набуває стратегія національної безпеки держави, коли недостатній динамізм і мобільність підготовки до інформаційних війн та відсутність належної уваги до питань інформаційної безпеки призводять до небажаних і навіть драматичних зрушень.

Предметом враження у таких конфліктах є не люди і матеріальні цінності, а певні типи суспільної свідомості, менталітет націй, духовні засади суспільства, вірування, ідеологія, історія націй, притаманні їм патріотизм, культура. Звідси зрозуміло, чому розвинені країни надають виняткової уваги питанням інформаційної складової державної безпеки, захисту колективної свідомості.

До розділу включені теоретико-методологічні дослідження щодо впливу інформаційної революції на характер інформаційного протиборства та національної безпеки, фундаментальні праці про еволюцію вчень про війну, трансформацію сучасних війн, теоретичні засади проблем зовнішніх інформаційних впливів, інформаційно-психологічного протиборства.

Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір : [матеріали круглих столів, семінарів та конф.] / Рада нац. безпеки і оборони України ; Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки ; за заг. ред. О. С. Власюка. – К. : Стилос, 2010. – 688 с.

Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: западные теории и концепции: учеб. пособие для студ. вузов / Г. П. Бакулев. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 176 с.

Боброва А. Основні форми сучасного політичного насилля / А. Боброва. – К. : Світ Успіху : Юрінком Інтер, 2005. – 141 c.

Боднар І. Р. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : навч. посіб. / І. Р. Боднар ; Львів. комерц. акад. – Львів, 2007. – 280 с.

Бондар, Ю. В. Поле битви – інформаційний простір / Ю. В. Бондар. – К. : МАУП, 2006. – 152 с.

Брижко В. М. До гносеології теорії «інформації» / В. М. Брижко // Інформація і право. – 2011. – № 2 (2). – С. 13 – 20.

Войтко О. В. Передумови створення концепції інформаційної війни в еру новітніх технологій / Олександр Володимирович Войтко // Сучасні технології у сфері безпеки і оборони. – 2013. – № 3 (18). – С. 99 – 100.

Горбулін В. П. Засади національної безпеки України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський ; Ін-т проблем нац. безпеки. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 270 с.

Розкрито методичні засади теорії національної безпеки, систему критеріїв і показників оцінювання її рівня. Розглянуто загрози національній безпеці України у політичній, економічній, оборонній, екологічній, інформаційній сферах. Встановлено пріоритетність національних інтересів України. Запропоновано системні методи дослідження стану національної безпеки.

Горбулін В. П. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання : монографія / В. П. Горбулін ; Рада нац. безпеки і оборони України ; Ін-т проблем нац. безпеки. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 164 с.

Розглядаються питання моделювання й аналізу інформаційних операцій як компонентів інформаційних протистоянь. Увагу приділено динамічним моделям, що набули великого поширення у зв’язку з розвитком засобів комп’ютерної техніки.

Горбулін В. П. Проблеми захисту інформаційного простору України : монографія / В. П. Горбулін, М. М. Биченок ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 135 с.

Досліджено сучасні засоби захисту від інформаційно-психологічних і комп’ютерно-телекомунікаційних загроз. Наведено класифікацію комплексних інформаційних загроз, проаналізовано проблему їх оцінювання й охарактеризовано заходи захисту від їх впливу за умов інформаційного протиборства. Описано механізм державного управління інформаційною безпекою, охарактеризовано його нормативно-правову базу. Обґрунтовано національну доктрину забезпечення інформаційної безпеки.

Горбулін В. П. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : Євроатлантикінформ, 2007. – 592 c.

Горбулін В. П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К., 2011. – 285 с.

Горовий В. Інформаційний суверенітет: актуальні питання теорії і практики / В. Горовий // Інформ. безпека людини, сусп-ва і держави. – 2010. – № 1 (3). – С. 19 – 25.

Данільян О. Г. Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс / О. Г. Данільян, О. П. Дзьобань // Інформація і право. – 2014. – № 1 (10). – С. 16 – 25.

Данільян О. Г. Національна безпека України: сутність, структура, напрямки реалізації / О. Г. Данільян, О. П. Дзьобань, М. І. Панов. – Харків : Фоліо, 2002. – 284 с.

Дзьобань О. П. Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій ХХІ століття : монографія / О. П. Дзьобань, В. Я. Настюк, В. В. Бєлєвцева. – Харків : Право, 2013. – 296 с.

Дзьобань О. П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади : монографія / О. П. Дзьобань. – Харків : Майдан, 2013. – 360 с.

Забара І. М. Інформація: доктринальні підходи в науці міжнародного права / І. М. Забара // Інформація і право. – 2014. – № 1 (10). – С. 35 – 41.

Качинський А. Б. Засади системного аналізу безпеки складних систем / А. Б. Качинський ; заг. ред. В. П. Горбулін. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 336 с. – (Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України).

Качинський А. Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень : монографія / Анатолій Броніславович Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К, 2013. – 101 с.

Систематизовано математичні (евристичні, стохастичні, аналітичні та нелінійної динаміки ) методи визначення граничних значень індикаторів національної безпеки, що відповідають різним ситуаціям їх застосування (джерела інформації, розмір вибірки тощо).

Кіндратець О. Проблеми війни і миру в третьому тисячолітті / О. Кіндратець // Політ. менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 119 – 127.

Досліджено проблеми війни та миру в сучасному світі. Звернено увагу на зміну характеру воєн за умов глобалізації та інформаційної революції.

Кіслов Д. В. Інформаційні війни : монографія / Денис Васильович Кіслов ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : [б. в.], 2013. – 300 с.

Клаузевиц К. О войне : [пер. с нем.] / Карл Клаузевиц. – М. : Эксмо ; СПб. : Мидгард, 2007. – 862 с.

Коновець О. Ф. Масова комунікація: теорії, моделі, технології : [навч. посіб.] / О. Ф. Коновець. – К. : ЛГУ, 2009. – 266 c.

Описано моделі комунікації, зокрема, Р. Якобсона, Шеннона-Вівера, Т. Ньюкомба, Е. Роджерса, Т. Паттерсона, К. Левіна. Наведено матеріали про інформаційні війни, охарактеризовано сучасний стан і перспективи розвитку міжнародних інтеркультурних і науково-освітніх комунікацій за умов глобалізації та трансформації суспільних відносин.

Міжнародна інформація : навч. посіб. / М. П. Требін, І. О. Поліщук, Н. П. Осипова [та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2014. – 336 с.

Національна безпека: український вимір : наук. зб. / Вип. 6 (25) ; ред. В. П. Горбулін ; Рада нац. безпеки і оборони України ; Ін-т проблем нац. безпеки. – К., 2009. – 152 с.

Визначено гуманітарну складову суспільної безпеки держави. Розглянуто питання застосування SWOT-аналізу для вирішення ключових проблем стратегічного планування національної безпеки.

Новицький Г. В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України : монографія / Г. В. Новицький. – К. : Інтертехнологія, 2008. – 496 с.

Оборонна політика України на початку ХХІ століття : монографія / В. П. Горбулін [та ін.] ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 103 c.

Панарин И. Н. Информационная война и геополитика / И. Н. Панарин. – М. : Поколение, 2006. – 553 с. – (Великий путь).

Панарин И. Н. Информационная война и мир. Информационное противоборство в современном мире / И. Н. Панарин, Л. Г. Панарина. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 384 с.

Панарин И. Н. Информационная война, PR и мировая политика : учеб. пособие для студ. / И. Н. Панарин. – М. : Горячая линия-Телеком, 2006. – 352 с.

Панарин И. Н. Технология информационной войны / Игорь Николаевич Панарин. – М. : КСП+, 2003. – 319 с.

Поперечнюк В. М. Концептуальні підходи до тлумачення поняття «інформаційне суспільство» / В. М. Поперечнюк // Правова інформатика. – 2013. – № 3 (39). – С. 74 – 80.

Почепцов Г. Г. Контроль над розумом / Г. Г. Почепцов. – К. : КМ акад., 2012. – 350 с.

Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., доп. – К., 1999. – 307 c.

Розглянуто основні моделі комунікації (модель Якобсона, Шеннона-Вівера, Ньюкома, Лотмана), а також головні етапи розвитку комунікативної теорії у ХХ ст., новий аспект прикладних комунікацій – інформаційні війни, психологічні операції, інформаційні конфлікти у перехідних суспільствах.

Проблеми адаптації особистості в умовах створення інформаційного суспільства : [монографія] / В. І. Штанько [та ін.] ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : СМІТ, 2013. – 171 c.

Проаналізовано вплив процесу становлення інформаційного суспільства на особистість, складові інформаційного ризику, пов’язані з можливим інформаційно-психологічним впливом на людину інформації, що зберігається та функціонує в глобальних комунікативних мережах. Розмежовано терміни «інформаційний тероризм», «інформаційна війна», «кіберзлочинність».

Ронин Р. Своя разведка: способы вербовки агентуры, методы проникновения в психику, форсированное воздействие на личность, технические средства скрытого наблюдения и съемка информации : практ. пособие / Р. Ронин. – Минск : Харвест, 2003. – 368 с. – (Коммандос).

Сенченко М. Інформаційна війна: методи впливу інформаційної зброї / Микола Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 11. – С. 3 – 8, № 12. – С. 3 – 8.

Сенченко М. Невидимі інформаційні війни нового покоління: Теорія мереже-центричної війни на практиці / Микола Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 11. – С. 3 – 6.

Сенченко М. І. Четверта світова інформаційно-психологічна війна / М. І. Сенченко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 2006. – 64 с. – (Бібліотека журналу «Персонал»).

Словник геополітичних термінів та понять / упоряд. і ред. В. С. Крисаченко ; за заг. ред. : О. С. Власюка, П. П. Кононенка ; підгот. : О. В. Дякова [та ін.] ; Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки ; НДІ українознавства. – К. : Фоліант, 2008. – 207 с.

Стрельбицька Л. М. Забезпечення багатоманітності поглядів і єдності нації в умовах сучасної інформаційної війни / Лілія Миколаївна Стрельбицька, Микола Павлович Стрельбицький // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2011. – № 3 (7). – С. 78 – 81.

Стрельбицький М. П. До питання тотожності та відмінностей понять загрози, ризики, виклики в інформаційній сфері / Микола Павлович Стрельбицький // Наук. вісн. Служби безпеки України. – 2013. – № 41. – С. 35 – 43.

Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій : навч. посіб. / В. М. Петрик [та ін.]. – К. : Росава, 2006. – 208 c.

Розглянуто місце інформаційного протиборства в історії людства, а також сутність, форми, сили та засоби інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій. Розкрито психофізіологічні аспекти маніпулювання свідомістю, які можуть використовуватись в інформаційному протиборстві та правові аспекти діяльності засобів масової інформації в Україні.

Ткаченко Г. С. Информационно-психологическая интервенция / Георгий Сергеевич Ткаченко. – К. : [б. и.], 2008. – 299 с.

Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / В. С. Крисаченко [та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К., 2003. – 631 с.