Сучасні медіа

Засоби масової інформації не менш небезпечні, ніж засоби масового знищення /Петро Капиця/

Сучасні медіа: традиційні та інноваційні засоби впливу

Інформаційні війни є медіавійнами, тому що під час них завжди використовуються певні канали передавання інформації. Саме їх медійний характер призвів до того, що людство зіштовхується з ними все частіше, оскільки це визначається місцем медіа в сучасному світі. Зважаючи на той факт, що інформаційна загроза призводить до насадження нових (інколи неадекватних) систем цінностей і, відповідно, формування нових ідеологічних концепцій, необхідно сприяти вирішенню проблеми забезпечення захисту громадян, особливо молоді, від впливу інформації, яка несе загрозу морально-психічному здоров’ю.

В усіх видах мас-медіа, зокрема у друкованих, слово є основним будівельним матеріалом. Звідси – його вплив на споживача інформації і значення для формування громадської думки, його сила в боротьбі з негараздами суспільного життя та усталене сприйняття преси і журналістики як четвертої влади.

Абдінова К. К. Засоби масової інформації та політичні процеси / К. К. Абдінова // Гілея. – 2012. – Вип. 66. – С. 606 – 610.

Алёхин Э. В. Управление общественными отношениями [Электронный ресурс] : метод. пособие / Э. В. Алёхин. – Пенза, 2007. – 172 с. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/26944/. – Загол. з екрану. – Мова : рос. – Перевірено 30.09.2022.

Історія становлення і розвитку паблік рілейшнз (зв’язків з громадськістю) у світі, використання їх у політичній сфері, бізнесі.

Андреєв Д. Завдання та механізм правового регулювання діяльності інформаційних агентств / Дмитро Андреєв // Віче. – 2013. – № 10. – С. 2 – 4.

Андреєв Д. Соціально-творчий характер ЗМІ в конструюванні соціального простору / Дмитро Андреєв // Віче. – 2013. – № 8. – С. 3 – 5.

Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : монографія / В. М. Бебик. – К. : МАУП, 2005. – 440 с.

Березенко В. В. PR в Україні: наукове осмислення феномену : монографія / В. В Березенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Акад. укр. преси : Центр вільної преси, 2013. – 360 с.

Боднар І. Р. Сучасні реалії інформаційного суспільства: проблеми становлення та перспективи розвитку : монографія / Ірина Романівна Боднар ; Львів. комерц. акад. – Львів, 2013. – 319 с.

Бондар Ю. В. Поле битви – інформаційний простір / Ю. В. Бондар ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Федерація патріот. вид. України. – К. : МАУП, 2006. – 152 с.

Бондар Ю. В. Свобода слова: українська мірка / Ю. В. Бондар. – К. : МАУП, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу «Персонал»).

Брайант Дж. Основы воздействия средств массовой информации / Дж. Брайант, С. Томпсон ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2004. – 432 с.

Гавловський В. Д. Соціальні мережі Інтернет і національна безпека / В. Д. Гавловський // Акт. проблеми упр. інформ. безпекою держави : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (м. Київ, 2011 р.). У 2 ч. – К. : Нац. акад. СБУ, 2011. – Ч. 2. – С. 16 –19.

Гастинщиков В. Інформаційна боротьба: стан і проблеми / Валерій Гастинщиков // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 8. – С. 39 – 45.

Гастинщиков В. Цензура як елемент інформаційної війни / Валерій Гастинщиков // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 9. – С. 36 – 39.

Дмитровський З. Є. Телевізійна журналістика: матеріали для вивчення основ тележурналістики : навч. посіб. / З. Є. Дмитровський. – 2-ге вид. – Львів : ПАІС, 2006. – 208 с.

Дуцик Д. Р. Політична журналістика / Д. Р. Дуцик ; Нац. ун-т «КМ акад.». – К. : КМ акад., 2005. – 138 с.

Зінько С. Роль новітніх медіа в акціях протесту на Близькому Сході / С. Зінько // Зовн. справи. – 2011. – № 3. – С. 20 – 25.

Іванов В. Ф. Журналістська етика : підручник / В. Ф Іванов, В. Є. Сердюк. – К. : Вища шк., 2006. – 231 с.

Іванова Н. Г. Психологічні аспекти сприймання особистістю інформаційних впливів / Н. Г. Іванова // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2012. – № 3 (10). – С. 75 – 79.

Інформаційний простір: українські реалії : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 груд. 2012 р.) / [редкол. : Ю. В. Бондар та ін.]. – К. : Експрес-Поліграф, 2013. – 128 с.

Кіслов Д. В. Сучасні медіа та інформаційні війни : монографія / Денис Васильович Кіслов ; Київ. міжнар. ун-т ; Ін-т журналістики. – 2-ге вид. – К. : Леся, 2013. – 239 с.

Проаналізовано структурний та змістовний вимір мас-медіа, управлінських структур ведення інформаційних війн і забезпечення інформаційної безпеки держави.

Комова М. В. Принципи співвідношення фактів та інтерпретацій у засобах масової інформації : монографія / М. В. Комова. – Львів : Львів. політехніка, 2012. – 252 с.

Конах В. К. Щодо інформаційно-психологічної складової агресії Російської Федерації проти України (за результатами подій 1 – 2 березня 2014 року) [Електрон. ресурс] : аналіт. записка / В. К. Конах. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1476/. – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 30.09.2022.

Записка присвячена ключовим елементам спеціальної інформаційно-психологічної операції, що проводилася Російською Федерацією під час загострення ситуації в Криму в березні 2014 р. Акцентовано увагу на практиці використання класичних ЗМІ, інтернет-ЗМІ та соціальних мереж у розгортанні цієї спеціальної операції.

Кондратюк М. О. Інформаційна війна та роль мас-медіа в міжнародних конфліктах / М. О. Кондратюк // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 108 – 113.

Левченко С. Ю. Технології політичної маніпуляції в мас-медіа / С. Ю. Левченко // Гілея. – 2008. – Вип. 12. – С. 142 – 147.

Леонов Б. Д. Тероризм в аспекті діяльності ЗМІ / Б. Д. Леонов // Інформація і право. – 2014. – № 1 (10). – С. 87 – 92.

Лильо Т. Я. Світоглядна журналістика : навч. посіб. / Т. Я. Лильо. – Львів : ПАІС, 2010. – 152 с.

Листопад О. Пропаганда чи журналістика? : про стратегію і тактику інформаційної війни / Олег Листопад // Уряд. кур’єр. – 2014. – 12 квіт. – С. 16.

Ліберальний дискурс мас-медіа : навч. посіб. / В. Іванов, Н. Костенко, В. Пинзеник [та ін.] ; заг. ред. В. Ф. Іванова. – К. : Акад. укр. преси : Центр вільної преси, 2011. – 168 с.

Лысенко В. СМИ и общественное мнение: технологии манипулирования / В. Лысенко // Персонал. – 2004. – № 9. – С. 23 – 28.

Мазуренко Т. Засоби масової інформації у сучасному інформаційному просторі / Тетяна Мазуренко // Університет. – 2011. – № 1. – С. 81 – 85.

Маркова В. Теорія комунікації Маршалла Маклюена / В. Маркова // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 11. – С. 31 – 33.

Напиральська О. І. Психолого-правовий вплив засобів масової комунікації на осіб молодіжного віку / О. І. Напиральська // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. – 2008. – № 1. – С. 137 – 144.

Панченко В. М. Методика виявлення ознак інформаційного впливу в ЗМІ / В. М. Панченко, В. І. Полевой // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2011. – № 3 (7). – С. 67 – 73.

Панченко В. М. Соціальні інтернет-сервіси як засіб прихованого інформаційного впливу / В. М. Панченко // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2012. – № 1 (8). – С. 65 – 69.

Досліджено механізм використання соціальних інтернет-сервісів в організації масових акцій протесту.

Подоляка А. М. Феномен інформаційного суспільства в контексті загальноцивілізаційного розвитку суспільства / А. М. Подоляка // Наук. праці МАУП. – 2013. – Вип. 4 (39) : Політ. думка. – С. 5 – 8.

Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.

Почепцов Г. Від Facebook’у і гламуру до Wikileaks: медіакомунікації / Георгій Почепцов. – К. : Спадщина, 2012. – 462 с. – (Бібліотека Фундації «Суспільність»).

Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2004. – 373 с. – (Вища освіта XXI ст.).

Ровинская Т. Методы воздействия СМИ на общественное сознание / Т. Ровинская // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2008. – № 6. – С. 100 – 103.

Руснак О. В. Медіа-інформаційна безпека України: правові аспекти / О. В. Руснак // Стратег. пріоритети. – 2013. – № 3 (28). – С. 147 – 150.

Саприкін О. А. Сучасні інформаційні агентства : підручник / О. А. Саприкін ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2014. – 392 с.

Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенс. – К. : КМ акад., 2008. – 407 с.

Таиров А. И. Особенности методов работы государственных служб по связям с общественностью / А. И. Таиров // Гуманіт. вісн. Запоріз. держ. інж. акад. – 2008. – Вип. 35. – С. 168 – 173.

Розповідається про вплив пропаганди та реклами на свідомість людей, маніпулювання громадською думкою.

Тихомирова Є. Б. PR-формування відкритого суспільства / Євгенія Борисівна Тихомирова. – К. : Наша культура і наука, 2003. – 198 с.

Ткачева Н. В. Информационные стратегии стран Восточной Азии в условиях рыночных реформ / Н. В.Ткачева. – М : РИП-холдинг, 2003. – 152 с. – (Практическая журналистика).

Третяк О. А. Мас-медіа як компонент публічної сфери політики / О. А. Третяк // Грані. – 2011. – № 6 (80). – С. 125 – 128.

Цыганов В. Медиа-терроризм: терроризм и средства массовой информации / В. Цыганов. – М. : Ника-Центр, 2004. – 120 с.

Чічановський А. А. Новина в журналістиці. Проблеми практичної політики / А. А. Чічановський. – К. : Грамота, 2003. – 47 c. – (Бібліотека журналіста-міжнародника).

Шевченко О. В. PR-технології в міжнародних відносинах (європейський досвід та перспективи України) / Олена Володимирівна Шевченко ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Центр вільної преси, 2003. – 187 c.

Шевчук І. П. Сучасний простір медіа-культури: традиційні та інноваційні засоби впливу / І. П. Шевчук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2012. – № 15. – С. 67 – 72. – (Філософські науки).

Шумка А. В. Інформаційно-мережева війна – нова форма міждержавного протиборства початку ХХІ ст. / А. В. Шумка, П. П. Черник // Військово-наук. вісн. – 2013. – Вип. 19. – С. 243 –255.

Юричко А. Вразливість України від інформаційних маніпуляцій у ЗМІ на межі XX – XXI ст. / А. Юричко // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 169 – 173.

<<< Інформаційна безпека України в умовах протидії загрозам національній безпеці

Бібліотеки – суб’єкт протидії інформаційній агресії та захисту культурного простору держави>>>