Державна інформаційна політика України

Війна є не що інше, як продовження державної політики іншими засобами /Карл фон Клаузевіц/.

Метою інформаційної політики держави є створення належної інфраструктури, забезпечення безпеки шляхом регулювання інформаційних відносин та заохочення інформаційної діяльності.

Правове регулювання відносин в інформаційному середовищі (у т. ч. у сфері забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства та держави) базується на національному законодавстві України та загальних засадах державної політики інформаційної безпеки. Найбільш суттєвими на означеному напрямі є закони: «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення та радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про державну таємницю», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про рекламу», «Про Концепцію національної програми інформатизації», «Про Національну програму інформатизації», «Про науково-технічну інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», тощо.

Правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки України (у контексті протидії інформаційним війнам) об’єднує норми інформаційного права, норми комп’ютерної етики, морально-етичні основи регулювання взаємовідносин у міжнародному мережевому просторі з адміністративно-правовим регулюванням в обсязі державної політики України.

Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII // Відом. Верховної Ради. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

Про доктрину інформаційної безпеки України : Указ Президента України від 08. 07.2009 р. № 514/2009 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 52. – С. 7. – Ст. 677.

Інформаційне законодавство України : станом на 1 верес. 2008 р. / Ін-т медіаправа ; [за ред. : Т. Шевченка, Т. Олексіюка ; упоряд. Т. Бондаренко]. – К. : [б. в.], 2008. – 355 с.

Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / Ірина Василівна Арістова ; заг. ред. О. М. Бандурка; Ун-т внутр. справ. – Харків, 2000. – 368 с.

Бакалинський О. Відповідальність за порушення законодавства про захист інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах / Олександр Бакалинський, Олександр Богданов, Володимир Мохор // Правове, норм. та метрол. забезп. системи захисту інформації в Україні. – 2009. – Вип. 1. – С. 43 – 49.

Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства : монографія / Ю. В. Бондар. – К. : МАУП, 2007. – 184 с.

Брижко В. Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин : наук.-методол. посіб. / В. Брижко, В. Цимбалюк, М. Швець; Акад. прав. наук України. – К., 2009. – 322 c.

Висвітлено теоретичні та практичні питання упорядкування суспільних відносин у сфері інформації, інформатики та інформатизації. Охарактеризовано такі інститути інформаційного права, як ЗМІ й інформаційна безпека.

Брижко В. М. Е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право : монографія / В. М. Брижко, М. Я. Швець, В. С. Цимбалюк; Акад. прав. наук України; Наук.-дослід. центр прав. інформатики. – К., 2007. – 233 c.

Розглянуто проблеми застосування інформаційної зброї в інформаційних війнах. Проаналізовано і систематизовано відомості про розв’язання деяких техніко-технологічних і правових питань з захисту інформаційних ресурсів. Показано місце інформаційної боротьби в громадянському суспільстві.

Виноградова Г. В. Інформаційне право України : навч. посіб. / Г. В. Виноградова. – К. : МАУП, 2006. – 144 с.

Вступ до інформаційної культури та інформаційного права / В. М. Брижко [та ін.] ; за ред. : М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного ; Акад. прав. наук України, Наук.-дослід. центр прав. інформатики. – Ужгород : ІВА, 2003. – 240 с.

Гладківська О. В. Відображення ключових понять основоположних прав і свобод людини в законодавчих актах України в інформаційній сфері / О. В. Гладківська // Прав. інформатика. – 2013. – № 1 (37). – С. 30 – 38.

Горбулін В. П. Національна безпека: порядок денний для України / В. П. Горбулін, О. Ф. Бєлов, О. В. Литвиненко. – К. : Стилос, 2009. – 126 с.

Горбулін В. П. Національна безпека: український вимір / В. П. Горбулін, О. В. Литвиненко ; Ін-т проблем нац. безпеки, Рада нац. безпеки і оборони України. – К. : Інтертехнологія, 2008. – 104 с.

Гуз А. М. Державно-правовий механізм реалізації інформаційної політики / Анатолій Михайлович Гуз // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2013. – № 1. – С. 18 – 24.

Проаналізовано компетенцію органів державної влади України в сфері формування державної інформаційної політики.

Дмитренко М. А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції : монографія / М. А. Дмитренко. – К. : Знання України, 2008. – 544 с.

Дорошев А. О. Гармонізація інформаційного законодавства України та ЄС / А. О. Дорошев // Наук. праці МАУП. – 2011. – Вип. 1 (28). – С. 175 – 180.

Дубас О. П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті : монографія / О. П. Дубас. – К. : Генеза, 2004. – 208 с.

Дудко О. С. Феномен терміна «інформаційне суспільство» в міжнародній інформаційній політиці / О. С. Дудко // Інформ. сусп-во. – 2011. – Вип. 14. – С. 66 – 71.

Жиляєв І. Б. Правові основи розвитку інформаційних технологій і забезпечення інформаційної безпеки / І. Б. Жиляєв, Д. В. Ланде // Правова доктрина України : у 2 т. Т. 2 : Публічноправова доктрина України. – Харків : Право, 2013. – С. 806 – 831.

Калюжний Р. А. Теоретико-методологічні засади інформаційного права України: реалізація прав на інформацію : монографія / Р. А. Калюжний, О. В. Копан, О. Г. Марценюк. – К. : Леся, 2013. – 240 с.

Кандауров С. Про тенденції міжнародної співпраці щодо мінімізації кібернетичних загроз та деякі проблемні питання формування політики України у сфері інформаційної безпеки / С. Кандауров // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – С. 22 – 29.

Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека / Віталій Опанасович Карпенко. – К. : Нора-Друк, 2006. – 320 с.

Кирильчук Є. О. Інформаційна війна як дієвий феномен протистояння в суспільно-політичній боротьбі / Є. О. Кирильчук // Наук. праці МАУП. – 2013. – Вип. 4 (39). – С. 58 – 61.

Кісилевич-Чорнойван О. М. Міжнародне інформаційне право / О. М. Кісилевич-Чорнойван. – К. : Персонал, 2011. – 160 с.

Кобець Р. Засади комунікативного супроводу державної політики : [посібник] / Роман Кобець. – К. : Інтерньюз -Україна, 2013. – 185 с.

Коваленко Л. М. Правове регулювання інформаційної політики України в контексті процесів європейської інтеграції / Л. М. Коваленко // Наук. праці МАУП. – 2012. – Вип. 2 (33). – С. 120 – 126.

Конах В. К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання [Електрон. ресурс] : аналіт. доп. / В. К. Конах. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1472/. – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 27.09.2022.

Розглянуто наявні проблеми державного регулювання розвитку національного інформаційного простору України на концептуальному, нормативно-правовому та інституціональному напрямах, а також запропоновано способи їх вирішення.

Конах В. К. Проблеми інформаційного законодавства України в сфері створення, поширення та використання інформації та шляхи їх вирішення [Електрон. ресурс] : аналіт. записка / В. К. Конах. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1189/. – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 27.09.2022.

Конах В. К. Щодо окремих напрямів вдосконалення державної інформаційної політики України [Електрон. ресурс] : аналіт. записка / В. К. Конах. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1489/. – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 27.09.2022.

Костюк Т. Інформаційний тероризм як метод політичного керування / Т. Костюк // Персонал. – 2011. – № 4. – С. 34 – 40.

Крегул І. Ю. Роль міжнародного права та ЮНЕСКО у правовому регулюванні інформаційних відносин у сфері масової інформації / І. Ю. Крегул // Наук. вісн. нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 157. – С. 249 – 252. – (Право).

Кузьменко, А. Інформаційно-психологічна війна епохи глобалізації (Частина 10. Доктринальний підхід Російської Федерації) / А. Кузьменко // Юрид. журн. – 2008. – № 10. – С. 26 – 44.

Кузьменко А. Інформаційно-психологічна війна ТНК проти держави: політико-правовий і безпекознавчий аспекти статусу «суверенна» – генерального суб’єкта міжнародного публічного права / А. Кузьменко // Юрид. журн. – 2009. – № 2. – С. 56 – 81.

Леонов В. В. Качество информационного воздействия / В. В. Леонов. – К. ; Ирпень : Перун, 2011. – 368 с.

Лисенко В. Проблеми інформаційної незалежності держави / В. Лисенко // Політ. менеджмент. – 2006. – № 4. – С. 135 – 147.

Ліпкан В. А. Систематизація інформаційного законодавства України: монографія / В. А. Ліпкан, В. А. Залізняк. – К. : О. С. Ліпкан, 2012. – 304 с.

Лісовськa Ю. П. Правова природа інтересів громадян в інформаційній сфері / Ю. П. Лісовська // Наук. праці МАУП. – 2013. – Вип. 4 (39). – С. 112 – 116.

Досліджено питання інформаційно-психологічної війни, яка здійснюється у вигляді спеціальних інформаційно-психологічних операцій із застосуванням інформаційної зброї.

Марущак А. І. Визначення об’єктів управління інформаційною безпекою держави / А. І. Марущак // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2012. – № 2. – С. 34 – 39.

Мосенко Ю. Щодо питання основних засад державної інформаційної політики України / Юлія Мосенко // Підприємництво, госп-во, право. – 2009. – № 10. – С. 212 – 215.

Нестеряк Ю. Нормативно-правові основи державної інформаційної політики України в умовах розвитку інформаційного суспільства / Юрій Нестеряк // Комунікація. – 2013. – № 3. – С. 73 – 88.

Омельчук В. А. Роль держави у забезпеченні інформаційної безпеки в умовах глобалізації: реалії і перспективи / В. А. Омельчук // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2012. – № 3. – С. 6 – 10.

Основи інформаційного права України : навч. посіб. / В. С. Цимбалюк, [та ін.]. – К. : Знання, 2004. – 274 c.

Павленко Ж. О. Поняття інформаційної функції держави / Ж. О. Павленко // Проблеми законності. – 2011. – Вип. 117. – С. 202 – 211.

Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – 2-е вид., стереотип. – К. : Знання, 2008. – 663 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Юрид. думка, 2006. – 384 с.

Правові основи охорони інформації : підручник / З. Б. Живко [та ін.]; за ред. В. О. Хорошка. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – К. : ДУІКТ, 2009. – 355 с.

Прибутько П. С. Інформаційні впливи: роль у суспільстві та сучасних воєнних конфліктах / П. С. Прибутько, І. Б. Лук’янець. – К. : Поливода А. В., 2007. – 252 с.

Пристайко В. Інформаційна війна як одна із можливих загроз національній безпеці України / Валерій Пристайко // Молода нація. – 2008. – № 3. – С. 34 – 44.

Прокопчук С. Утрату інформаційного суверенітету було сплановано / Станіслав Прокопчук, Леонід Самсоненко // Уряд. кур’єр. – 2014. – 17 квіт. – С. 8 – 9.

Романюк С. Н. Информационное общество и его войны / С. Н. Романюк // Гуманітар. часопис. – 2009. – № 1. – С. 120 – 124.

Савінова Н. До питання соціальної обумовленості криміналізації інформаційної експансії в умовах розвитку інформаційного суспільства / Наталія Савінова // Юрид. журн. – 2012. – № 11. – С. 77 – 84.

Савінова Н. А. Правові проблеми протидії новим викликам, загрозам і правопорушенням в інформаційній сфері / Н. А. Савінова, М. П. Стрельбицький // Правова доктрина України : у 2-х т. Т. 2 : Публічно-правова доктрина України. – Харків : Право, 2013. – С. 832 – 861.

Саприкін О. Інформаційна експансія, інформаційна війна та інформаційна атака у засобах масової інформації на прикладі Євро-2012 / О. Саприкін // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 1. – С. 40 – 43.

Соснін О. Інформаційно-комунікативна компетентність громадянина в процесах формування громадянського суспільства / Олександр Соснін // Віче. – 2012. – № 20. – С. 22 – 26.

Соснін О. Про право громадян на інформацію в сучасному суспільстві / Олександр Соснін // Віче. – 2012. – № 8. – С. 24 – 27.

Соснін О. Проблеми правового регулювання інформаційної діяльності дипломатії / Олександр Соснін // Зовн. справи. – 2009. – № 2. – С. 40 – 43.

Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій : навч. посіб. / В. М. Петрик [та ін.]. – К. : Росава, 2006. – 208 с.

Фурашев В. М. Законодавче забезпечення інформаційної безпеки України / В. М. Фурашев // Інформація і право. – 2014. – № 1 (10). – С. 59 – 67.

Чиж І. Право, громадянин, суспільство, держава в контексті глобальних інформаційних викликів / Іван Чиж // Віче. – 2013. – № 18. – С. 28 – 32.

Юдкова К. В. Побудова правової моделі інформаційної безпеки / К. В. Юдкова // Інформація і право. – 2014. – № 1 (10). – С. 68 – 74.