Загальні питання

1. Про внесення змін до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України : Наказ М-ва культури та інформ. політики України No 228 від 06. 07. 2022 [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу : https://mkip.gov.ua/files/pdf/Наказ%20МКІП%20від%2006.07.2022%20No%20228.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення : 23.12.2022.

2. Бабенко В. А. Матеріальна та нематеріальна культурна спадщина в контексті права інтелектуальної власності та національної безпеки України / В. А. Бабенко // Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності : зб. наук. пр. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 24–25 берез. 2022 р. –Дніпро, 2022. – С. 176–185. – Режим доступу : https://nmetau.edu.ua/file/zbirnik__materialiv__konf_udunt_vipravleniy_2022.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення : 23.12.2022.

3. Близнюк М. Нематеріальна культурна спадщина України – національне надбання та елемент професійної освіти / Микола Близнюк, Надія Вакуленко // Сучасні соціокультурні процеси: компетентісно-аксіологічний аспект : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 10–11 листоп. 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 26–31. – Бібліогр. : 9 назв. – Електрон. аналог друк. публ. : режим доступу : http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Збірник_2021.pdf#page=25.

4. Борисенко В. Нематеріальна культурна спадщина україн­ців (регіональний аналіз прояву) / В. Борисенко, М. Борисенко // Український географічний журнал. – 2022. – No 2. – С. 73–81. – Електрон. аналог друк. публ. : режим доступу : https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGZ_2022_2_073.pdf.

5. «Борщ – усьому голова» [Електронний ресурс] // Тверезий погляд : [сайт]. – Електрон. текст. – Режим доступу : https://tverezo.info/post/tag/nematerialna-kulturna-spadshhyna. – Назва з екрана. – Дата звернення : 28.09.2022.

6. Гаврилюк А. М. Форми діяльності інноваційного проєкту «скарби нації» наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв / А. М. Гаврилюк, Л. А. Рибка, О. О. Скаченко // Культура і мистецтво у сучасному світі. – 2020. – No 21. – С. 54–68.

7. Гергель Я. В. Шляхи популяризації нематеріальної культурної спадщини України : кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Я. В. Гергель ; наук. керівник С. А. Думасенко ; М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра культурології. – Херсон : ХДУ, 2022. – 29 с.

8. Горлач П. Коцарство, маланка, коровай: Мінкульт розширив перелік нематеріальної культурної спадщини України [Електронний ресурс] / Поліна Горлач // Суспільне. Культура : [сайт]. – Електрон. текст. – Режим доступу : https://suspilne.media/258190-minkult-rozsiriv-perelik-nematerialnoi-kulturnoi-spadsini-ukraini/. – Назва з екрана. – Дата звернення : 13.12.2022.

9. Грабар Н. Г. Культурна спадщина України : навч.-метод. посіб. практ. занять і самост. роботи для студентів ден. та заоч. форми навчання / Н. Г. Грабар, М. О. Мазоренко. – Харків : ДБТУ, 2022. – 55 с.

10. Козловська М. В. Свято як елемент нематеріальної   культурної спадщини / М. В. Козловська // Культура і сучасність. – 2021. – No 2. – С. 74–79.

11. Король Д. О. Нематеріальна культурна спадщина [Електронний ресурс] / Д. О. Король. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/22965/Korol_Nematerialna_kulturna_spadshchyna.pdf?sequence=1. – Назва з екрана. – Дата звернення : 13.12.2022.

12. Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України [Електронний ресурс] // Міністерство культури та інформаційної політики України : [сайт]. – Електрон. текст. – Режим доступу : https://mkip.gov.ua/files/pdf/Національний%20перелік%20елементів%20нематеріальної%20культурної%20спадщини%20України_23.12.2022.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення : 28.12.2022.

13. Нематеріальна культурна спадщина – захист українських цінностей під час воєнного стану [Електронний ресурс] //Дніпропетровська обласна рада : [сайт]. – Електрон. текст. – Режим доступу : https://oblrada.dp.gov.ua/news/nematerialna-kulturna-spadshchyna-za/. – Назва з екрана. – Дата звернення : 28.12.2022.

14. Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф.-фестиваль, Київ, 19–20 трав. 2022 р./ М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Київ. ун-т культури, Ф-т гот.-ресторан. і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКІМ, 2022. – 298 с.

15. Нематеріальною культурною спадщиною України визнали ще 21 елемент [Електронний ресурс] // iPress : [сайт]. – Електрон. текст. – Режим доступу : https://ipress.ua/news/nematerialnoyu_kulturnoyu_spadshchynoyu_ukrainy_vyznaly_shche_21_element_331390.html. – Назва з екрана. – Дата звернення : 28.09.2022.

16. Осієвська Ю. С. Культурна спадщина як драйвер соціокультурного розвитку на сучасному етапі: ефективність регіональної моделі / Ю. С. Осієвська // Культура і сучасність. – 2022. – No 1. – С. 99–105.

17. Пеняк П. Нематеріальна культурна спадщина Закарпаття як туристичний ресурс [Електронний ресурс] / П. Пеняк //Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XXIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дікірх (Люксембург), 7 серп. 2022 р., дистанц. – 2022. – С. 270–275. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-23.pdf#page=271. – Назва з екрана. – Дата звернення : 13.12.2022.

18. Плецан Х. Збереження і трансляція культурної спадщини української нації: регіональний підхід / Христина Плецан // Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження : матеріали ІV-ої Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси – Канів, ЧДТУ, 7–8 жовт. 2021 р. – Черкаси, 2021. – С.117–121.

19. Притула О. Козацька кухня, як елемент нематеріальної культурної спадщини українського народу в контексті розвитку туристичної галузі Запорізького краю / Олександр Притула, Анатолій Конох, Олена Конох // Наукові перспективи. – 2021. – No 9. – С.317–325.

20. Снігирьова Л. Роль та значення бібліотек у збереженні та популяризації нематеріальної культурної спадщини [Електронний ресурс] / Лілія Снігирьова, Олена Нестеренко. – Електрон. текст. – Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/media/uploads/2021/11/01/snigyrova_nesterenko_rol_ta_znachennja_bibliotek.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення : 13.12.2022.

21. Супруненко М. В. Внутрішній туризм і нематеріальна культурна спадщина України: перспективи розвитку [Електронний ресурс] / М. В. Супруненко // Все о туризме : [сайт]. – Електрон. текст. – Режим доступу : https://tourlib.net/statti_ukr/suprunenko.htm. – Назва з екрана. – Дата звернення : 13.12.2022.

22. Україна отримала оригінал сертифікату щодо включення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО [Електронний ресурс] // Судовоюридична газета. Суспільство : [сайт]. – Електрон. текст. – Режим доступу : https://sud.ua/uk/news/obshchestvo/256282-ukraina-poluchila-original-sertifikata-otnositelno-vklyucheniya-borscha-v-spisok-nematerialnogo-naslediya-yunesko#:~:text=Україні%20урочисто%20передали%20оригі-нал%20сертифікату,комісії%20України%20у%20справах%20ЮНЕСКО. – Назва з екрана. – Дата звернення : 13.12.2022.

23. Український елемент «Культура приготування Українського Борщу» включили до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО [Електронний ресурс] // Посольство України в Республіці Польща : [сайт]. – Електрон. текст. – Режим доступу : https://poland.mfa.gov.ua/news/ukrayinskij-element-kultura-prigotuvannya-ukrayinskogo-borshchu-vklyuchili-do-spisku-nematerialnoyi-kulturnoyi-spadshchini-yunesko. – Назва з екрана. – Дата звернення : 13.12.2022.

24. Ціко Н. М. Поняття культурної спадщини у сучасному українському законодавстві / Н. М. Ціко // Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Черкаси, 23 квіт. 2020 р. – Черкаси, 2020. – С. 130–132.

25. Школьна О. В. Васильківська майоліка як потенційна номінація для національного переліку нематеріальної культурної спадщини України / О. В. Школьна // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації: тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф.-фестиваль, Київ, 19–20 трав. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Київ. ун-т культури, Ф-т гот.-ресторан. і турист. бізнесу. – Київ, 2022.