ЯК ДЕРЖАВА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Пріоритетом держави є забезпечення національної безпеки. Інформаційна безпека є складовою частиною національної безпеки, до якої відносять ще політичну, економічну, соціальну, воєнну, екологічну та науково-технологічну безпеку. Національна безпека України зараз під загрозою і потребує комплексного політико-правового забезпечення. Сьогодні Інтернет різко знизив можливості держави щодо контролю інформаційного простору. Державі доводиться створювати відповідні структури, підрозділи, здатні утримувати точку зору держави в ньому. Інформаційна незалежність України під загрозою, оскільки навіть 20 % інформаційних продуктів з-поза меж країни можуть створювати загрозу національній безпеці. За період 2015-2017 рр. українській державі вдалося провести найбільш відчутні реформи в інформаційно-комунікаційній сфері. Проте Україна виявилась нестійкою до кібератак і деструктивних інформаційно-психологічних впливів. Виходячи з українських умов, оптимальним стратегічним напрямом державної інформаційно-комунікаційної політики є взаємодія державної, громадської та приватної інформаційно-комунікаційної складових.

Основні напрями державної політики з питань національної безпеки в інформаційній сфері, стратегії і тактики протидії загрозам інформаційному простору України визначені в законодавчих, нормативно-правових документах, досліджуються і висвітлені в документах, включених до розділу.

*32. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017 р. № 2997-VIІІ // Офіц. вісн. України. - 2017. - № 91. - С. 31-42.

*33. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України : Указ Президента України № 47/2017 від 25.02.2017 р. // Офіц. вісн. України. - 2017. - № 20. - С. 8-14.

34. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» [Електронний ресурс]: Указ Президента України № 92/2016 від 14.03.2016 р. – Електрон. текст. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832. - Опубліковано: 14.03.2016. - Перевірено : 05.03.2018.

*35. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України»: Указ Президента України № 96/2016 від 15.03.2016 р.// Офіц. вісн. України. - 2016. - № 23. - С. 69-77.

*36. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України № 287/2015 від 26.05.2015 р. // Офіц. вісн. України. - 2015. - № 43. - С. 14-29.

*37. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України» : Указ Президента України № 449/2014 від 01.05.2014 р. // Офіц. вісн. України. - 2014. - № 37. - С. 28-30.

38. Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки : експерт.-аналіт. доп. / [П. П. Гай-Нижник та ін.] : НДІ українознавства. - Київ : Леся, 2016. - 27 с.: рис.

39. Антонюк В. В. Взаємодія державних та недержавних суб'єктів забезпечення інформаційної безпеки в процесі протидії збройній агресії РФ проти України / В. В. Антонюк // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - 2016. - № 3. - С. 5-8. - (Державне управління).

Проаналізовано різні форми і методи громадської активності як механізм протидії російським інформаційним впливам. Недержавна система інформаційної безпеки охарактеризована як інституцінний механізм її забезпечення. Окреслено основні проблеми, що виникають у процесі взаємодії державних та недержавних суб'єктів забезпечення інформаційної безпеки в сучасних умовах збройного конфлікту між РФ та Україною.

40. Беляков К. І. Інформаційна культура в Україні: правовий вимір : монографія / К. І. Беляков. С. Г. Онопрієнко, І. М. Шопіпа : за заг. ред. К. І. Бєлякова. - Київ : КВІЦ. 2018. - 169 с.

Досліджено феномен інформаційної культури з акцентом на інформаційно-правовий аспект. Окреслені перспективи впровадження міжнародного досвіду організаційно-правового забезпечення інформаційної культури та шляхи її підвищення в контексті удосконалення чинного національного законодавства та діяльності органів виконавчої влади України. Інформаційна культура розглядається як засіб протидії негативним інформаційним впливам.

*41. Від холодної війни до гарячої: Російська агресія в Україні - частина ширшої, небезпечнішої конфронтації із Заходом // Укр. тиждень. - 2015. - № 7. - С. 12-16.

42. Горбулин В. Гибридная война: все только начинается [Електронний ресурс] / В. Горбулин // ZN.UA : [сайт]. – Електрон. текст. - Режим доступу : https://zn.ua/internal/gibridnaya-voyna-vse-tolko-nachinaetsya-_.hlml. - Загол. з екрану. - Опубліковано : 25.03.2016. - Перевірено : 21.02.2018.

Україна сьогодні є не тільки першою країною, на якій випробовується нова модель агресії, але й першою змогла себе захистити, виробити механізми протидії методам гібридних атак і при цьому продовжити позиційну боротьбу з набагато сильнішим противником. Досвід України - єдиний з точки зору оцінки загроз, перед якими світ (і перш за все Європа) постане в найближчий час.

43. Горбулін В. П. Геополітика та російсько-українська війна: взаємовідносини без прикрас / В. П. Горбулін, С. В. Кононенко : Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 38 с.

*44. Грачова В. Підвищення ефективності міжнародно-право¬вого регулювання глобальної антитерористичної боротьби на основі конфліктологічної парадигми / В. Грачова // Право України. - 2015. - № 1.-С. 171-179.

Явище боротьби з міжнародним тероризмом у межах ООН досліджено як загальносоціальне. Визначено напрямки удосконалення профілактики і боротьби з тероризмом на основі діалогу, культури миру, соціальної толерантності та безпеки людини.

45. Гуцалюк М. В. Вдосконалення чинного законодавства з питань протидії кіберзлочинності та забезпечення кібербезпеки / М. В. Гуцалюк // Інформація і право. - 2017. - № 2. - С. 99-107.

Питання інформаційної безпеки та протидії кіберзлочинності розглядаються з позиції права. Пропонуються напрями вдосконалення чинного законодавства у цій галузі та запровадження безпечного сегменту Інтернат - ID-web.

46. Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою : аналіт. доп. : [монографія] / Т. А. Бевз [та ін.] : НАН України : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2015. - 191 с.: табл.

Зі змісту: Донбас через призму державної політики інформаційної безпеки: недоліки законодавчо-правової бази (Т. А. Бевз). Інформаційний простір Донеччини: регіональні особливості (М. С. Кармазіна). Донбас у зоні інформаційного впливу РФ (Н. Ю. Ротар). Громадський досвід протидії антиукраїнській інформаційній війні (О. О. Зорич). РПЦ на Донбасі як інструмент інформаційно-пропагандистської політики РФ. Способи і форми протидїї держави і суспільства церковно-релігійній деструкції (В.Д.Яремчук). Інформаційна безпека держави: напрями й інструменти захисту українського інформаційного поля (Л. О. Кочубей)

47. Доропін І. М. Правове регулювання забезпечення кібербезпеки у реалізації окремих функцій держави / І. М. Доронін // Інформація і право. - 2017. - № 1. - С. 104-111.

На підставі аналізу документів стратегічного планування держави, законодавчих актів досліджено питання реалізації окремих функцій держави у формі правового регулювання забезпечення кібербезпеки.

48. Драгомирецька Н. М. Державна інформаційна політика : навч.-метод. посіб. / Н. М. Драгомирецька : Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 251 с.: рис., табл.

*49. Еделєва М. А. Державна інформаційна політика в умовах модернізації політичної системи сучасної України / М. А. Еделєва // Гілея. - 2017. - Вип. 121 (6). - С. 203-206.

*50. Загоровський М. Світовий досвід використання комунікативних технологій для протидії інформаційній агресії Російській Федерації / Мирослав Загоровський // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2016. - № 11 (336). - С. 37-41. - (Міжнародні відносини).

Досліджено світовий досвід протидії інформаційній агресії, зокрема Ізраїлю, для формування концепції інформаційної політики України.

51. Задорожний А. В. Оправдать любой ценой. Агрессивная война Российской Федерации против Украины и трансформация российского видения международного права : монография / А. В. Задорожний : Укр. ассоц. междунар. права. - Киев : К.И.С., 2016. - 455 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права).

52. Інформаційна складова державної політики та управління : монографія / С. Г. Соловйов [та ін. ] ; заг. ред. Н. В. Грицяк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ: К.І.С., 2015. - 318 с.

Висвітлюються особливості державного управління в умовах інформаційного суспільства, окреслюються його перспективи та наступні проблеми: інформаційні війни як інструмент міждержавної політики; інформаційні операції; гуманітарна безпека як об'єкт інформаційної війни; традиційні й конвергентні медіа як інструмент реалізації інформаційної агресії; прикладні засади протидії.

*53. Карпюк Г. Інформаційна війна: український полігон / Геннадій Карпюк // Україна молода. - 2018. - 20 берез. - С. 8.

В ЄС в Гельсінкі створено центр запобігання гібридним безпековим загрозам. Проте Росія веде потужну інформаційно-медійну пропаганду в світі, і держава формує плани медійної підтримки й наративи, фінансує і контролює виконання їх різними інституціями. Необхідно впроваджувати автоматизацію виявлення пропаганди, ідентифікацію хейтспічу (мови ворожнечі). Нова війна - війна за сенси, активними її борцями є публічні люди, які через масову культуру впливають на свідомість людей.

54. Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21 квіт. 2017 р., м. Київ : у 2 ч. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського». - Київ: Політехніка, 2017.

Ч. 1.- 144 с.

Ч. 2. - 124 с.

*55. Коваль 3. Концепт державної комплексної інформаційно- комунікативної політики як підґрунтя стратегії стійкості України в умовах інформаційно-психологічної війни / Зіновій Коваль // Актуал. проблеми держ. упр. - 2017. - № 4 (72). - С. 49-55.

У статті робиться наголос на комплексному та провідному характері державної інформаційно-комунікативної політики, що покликана вести за собою громадську складову до повного формування громадянського суспільства, а що стосується приватної інформаційно-комунікативної складової, то стосунок до неї такої політики має бути партнерським. Комплексний підхід до державної політики забезпечує стійкість України в умовах інформаційної війни.

56. Котенко А. Класифікації загроз інформаційній безпеці для виділення меж відповідальності та правової компетентності служб/ інституцій / А. Котенко // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. - 2016. - № 4. - С. 66-73.

57. Круглий стіл УАМП з міжнародно-правових питань «гібрідної війни» : тези доп. «круглого столу», 12 лип. 2016 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Укр. асоц. міжнар. права. - Київ : [б.в.], 2016. - 62 с.

Висвітлено правові аспекти сучасних гібридних збройних конфліктів (на прикладі агресії Російської Федерації проти України). Розкрито питання інформаційної війни як складової «гібридної війни». Висвітлено проблеми міжнародно-правової протидії кібервійнам. Увагу приділено концепції «гібридності» в документах міжнародних інституцій.

58. Лісовський П. М. Безпекознавство: особистість, держава, суспільство (системний аналіз) : [навч. посіб.] / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - Київ : Кондор, 2017. - 368 с.

Безпекознавство сьогодні постійно створює, та примножує загальний потенціал людини, держави та суспільства. дозволяє протистояти різного роду соціальним негараздам, катаклізмом, військовим конфліктам.

59. Макаренко Є. А. Політико-правове регулювання сфери міжнародної інформаційної безпеки / Є. А. Макаренко // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України : матеріали II Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (14-15 трав. 2014 р., м. Луцьк) / [під заг. ред. А. М. Митко]. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - С. 143-157.

Проаналізовано програмно-інcтитуціональне забезпечення інформаційної безпеки на рівні міжнародних та регіональних інституцій, з'ясовано засади регуляторної політики щодо протидії глобальним інформаційним загрозам та представлено оцінку переговорного процесу в рамках ООН щодо Міжнародної конвенції з інформаційної безпеки.

60. Нашинець-Наумова А. Ю. Інформаційна безпека: питання правового регулювання : монографія / А. Ю. Нашинець-Наумова ; Київ, ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ : Гельветика, 2017. - 167 с.

Розглянуті загальнонаукові категорії інформаційної безпеки в Україні та в світі. Автор акцентує увагу на особливості функціонування системи інформаційної безпеки. Окремо досліджені питання захисту інсайдерської інформації су б'єктів господарювання.

61. Попова Т. В. Стратегічні комунікації : словник Т. В. Попова. В. А. Ліпкан. - Київ: О. С. Ліпкан, 2016. - 416 с.: табл.

Словник є першим в Україні виданням, в якому розглядається з позицій системного підходу феномен стратегічних комунікацій. Словник є дорожньою картою на шляху до розуміння комунікаційної складової. У ньому зібрані основні поняття і терміни у цій сфері. Своєрідною рисою видання є створення автором неологізмів, які успішно апробовані при реалізації інформаційної політики.

*62. Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж : [монографія] / В. I. Попик [та ін.] ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. - 199 с.

Соціальні мережі як інструмент протистоянь інформаційного суспільства, як інструмент утвердження державницької ідеології в системі електронного урядування. Особливості розвитку сучасних інформаційних технологій. Проблеми захисту державних пріоритетів, прав та інтересів громадян у соціальних мережах. Гуманітарні аспекти сучасних інформаційних протистоянь.

63. Радзієвська О. Г. Правові засади та пріоритети розвитку протидії негативним інформаційним впливам на дітей /О. Г. Радзієвська // Інформація і право. - 2017. - № 2. - С. 88-98.

*64. Реформи у медійній та інформаційній сферах // Реформи під мікроскопом (станом па квітень 2017 р.) / за ред. В. В. Міського ; Центр демократії та верховенства права. - Київ : [Софія-А], 2017. - С. 60-69. - (Реанімаційний пакет реформ).

Експерти української коаліції громадських організацій «Реанімаційний пакет реформ» аналізують основні завдання, що стоять перед Україною на шляху до реформ у медійній та інформаційній сферах, а також оцінюють стан їх нормативно-правового забезпечення та імплементації протягом 2016-2017 рр. Описано хід здійснення реформ та участь стейкхолдерів. Наведено рекомендації для органів влади щодо подальших дій.

65. Сальнікова О. Ф. Роль недержавних організацій у веденні гібридної війни: досвід України / О. Ф. Сальнікова. Г. В. Шпанчук, О. С. Суховерх // Держава та регіони. - 2016. - Вип. 2 (54). - С. 95-100. - (Державне управління).

Проаналізовано суть і зміст гібридної війни. Розглянуто роль недержавних організацій у веденні гібридної війни з боку РФ та визначено напрями протидії їм в Україні. Визначено проблеми державної політики України в інформаційній сфері після початку агресії Росії. Запропоновано низку невідкладних кроків, які необхідно здійснити з метою захисту країни. Значну частину аналізу присвячено формуванню механізмів гібридної відповіді.

*66. Соснін О. Електронна держава: Законодавче вирішення проблем інформаційно-комунікаційної діяльності - умова сталого розвитку України / Олександр Соснін, Владислав Повидиш // Юрид. вісн. України. - 2017. - № 43-44. - С. 20-21.

У статті розкривається суть поняття інформаційного простору країни як плацдарму захисту від засобів ведення інформаційних війн. Досліджуються проблеми інформаційної безпеки, форми інформаційного впливу на особистість, суспільство, державу. Пояснюється новий термін для оцінки готовності націй до спротиву - «інтелектуальний капітал».

67. Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства : матеріали наук.-практ. конф. 29 листоп. 2017 р., м. Київ / НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». - Київ : Політехніка, 2017. - 225 с.

Обговорені питання: філософії інформаційного суспільства, інформаційного права та інформаційної безпеки; трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань; балансу прав і свобод людини та законних інтересів суспільства і держави в інформаційній сфері; пріоритетів розвитку правової науки та освіти в інформаційній сфері; проблем і напрямів розвитку національного законодавства в інформаційній сфері.

*68. Юринець Ю. «Інформаційні війни» України та Росії в контексті ст. 10 ЄКПЛ / Юлія Юринець // Юрид. газ. - 2017. - 7 лют. - С. 22-24.

Автор статті доводить необхідність і правомірність обмеження у де-мократичному суспільстві, і не лише в Україні, інформаційного та культурного контенту російського походження та/або проросійського змісту в контексті Європейської конвенції з прав людини.