Медіаосвіта. Бібліотеки і новинна грамотність

Глобальний альянс з партнерства щодо медійної та інформаційної грамотності (GAPMIL) ЮНЕСКО визнав найкращими проекти з Вірменії, Мексики, Франції та Киргизстану.

Медіаосвіта і новинна грамотність в Україні стала нагальною вимогою часу. Проблему безпеки інформаційного простору значною мірою можна вирішити через підвищення рівня інформаційної культури користувачів, формування їх медіакомпетентності та новинної грамотності, до чого активно долучились бібліотечні фахівці.

Медіаграмотність включено у стандарт початкової школи. Предмет буде впроваджений до базової освіти, потім до профільної - старшої школи. Новий стандарт орієнтовано па набуття учнями компетентностей, а не лише знань. Із нового навчального 2019-2020 р. в десятих класах викладатиметься курс «Громадянська освіта», одним із розділів якого є «Світ інформації та мас-медіа».

Велика роль у розвитку медіаосвіти в Україні громадського сектору. Цікавою і корисною є робота ГО «Детектор медіа» через сайт MediaSapiens, який є частиною порталу «Детектор медіа», а також через спеціалізовані онлайн-ресурси «МедіаДрайвер» та «Новинна грамотність». Нинішній проект «Вивчай та розрізняй», тренінги для дорослих Академії Deutsche Welle, фактчекінгові проекти з елементами медіаграмотності впроваджує StopFake, USAID PACT/ENGAGE. В Україні діє також проект міжнародної технічної допомоги «Програма сприяння громадській активності “Долучайся!”» (2016-2021 рр.)

Розвивати у молоді навики критичного сприйняття інформації, навчати робити висновки - завдання номер один для юнацьких бібліотек. «Докопуватися» до фактів, зважувати й аналізувати, не приймати на віру першу випадкову відповідь - запорука розвитку сильних особистостей, сучасної і прогресивної молоді, могутньої України.

176. Анджеєвська А. Медіаосвіта для сучасної молоді: метод. рек. для вчителів та студентів пед. навч. закл. / Анна Анджеєвська. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. - Тернопіль ; Варшава : Астон, 2015. - 37 с.

*177. Баришполець О. Т. Український словник медіакультури / О. Т. Баришполець. - Київ : Міленіум, 2014. - 196 с.

*178. Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики : [монографія] / Т. Гранчак [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 323 с.

Розкриті напрями і форми участі бібліотек у здійсненні інформаційної політики в умовах загострення інформаційного протистояння. Висвітлено підходи і напрями управління інформаційно-комунікаційними потоками та особливості використання у зв'язку з цим бібліотечно-інформаційного потенціалу.

179. Гордієнко Т. «Важка артилерія» у боротьбі з фейками: ВВС вчитиме підлітків медіаграмотності [Електронний ресурс] / Тетяна Гордієнко // MediaSapiens: [сайт]. – Електрон. текст. - Режим доступу: http://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/vazhka_artileriya_u_borotbi_z_feykami_bbc_vchitime_pidlitkіv_mediagramotnosti/. - Загол. з екрану. - Опубліковано : 20.03.2018. - Перевірено : 26.04.2018.

BBC School Report запустила проект - гру iReporter для підлітків та молоді віком 11-18 років, яка пропонує користувачу роль журналіста та навчає, як працювати в ньюзрумі, відрізняти правдиві новини від фейків або неправдивої інформації.

*180. Гранчак Т. Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій / Т. Гранчак // Бібл. вісн. - 2016. - № 6. - С. 35-37.

181. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні продукти бібліотек у сприянні формуванню новинної грамотності користувачів [Електронний ресурс] / Тетяна Грапчак // YouTube. – Електрон. відеодані (1 файл : 12:03 хв.). - Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?time_continue=723&v=C4kw216JAzw. - Загол. з екрану. - Опубліковано : 13.09.2017. - Перевірено : 26.03.2018.

182. Дачковська М. ГО «Детектор медіа» створила перший в Україні онлайн-посібник з медіаграмотності для підлітків: «МедіаДрайвер»: твій навігатор у світі медіа [Електронний ресурс] / Марія Дачковська // Media sapiens : [сайт]. – Електрон. текст. - Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvila/kids/go_detektor_media_stvorila_pershiy_v_ukraіni_onlaynposibnik_z_mediagramotnosti_dlya_pidlitkiv/. - Загол. з екрану. - Опубліковано : 28.11.2016. - Перевірено : 26.03.2018.

«МедіаДрайвер» є інноваційним освітній проектом, основна мета якого - навчити підлітків орієнтуватися у світі медіа та критично сприймати інформацію, яку вони отримують з різних медіаканалів. Інтерактивний посібник складається із 16 мультимедійних тематичних розділів з елементами гейміфікації. Кожний розділ супроводжується тестом для оцінки засвоєних знань. Слоган проекту: «МедіаДрайвер - твій навігатор у світі медіа».

183. Жовнір А. О. Упровадження медіаосвіти та формування медіакомпетентності як ключові фактори забезпечення інформаційної безпеки громадянина та держави / А. 0. Жовнір // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики. - 2017. - Вип. 73. - С. 179-193.

*184. Кузіна І. І. Роль інституту освіти в забезпеченні інформаційної безпеки держави (з позиції неоінституціонального підходу) / І. І. Кузіна // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. - 2017. - Вип. 38. - С. 31-34. - (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи).

Описані чотири механізми забезпечення інформаційної безпеки держави інститутами освіти: формування критичного мислення особистості; висвітлення інформаційних загроз у науковому дискурсі та громадських дебатах; підготовка професійних кадрів; збільшення фінансових витрат на забезпечення інформаційної безпеки держави.

185. Кулик Є. Бібліотечні засоби формування інформаційно-мережевої культури в юнацькому середовищі / Є. Кулик // Бібл. вісн. - 2014. - № 2. - С. 17-23.

На основі визначення інформаційно-мережевої культури виокремлено комплекс важливих знань, навичок, умінь, що становлять основу мережевої компетентності юнацтва та бібліотечних фахівців, які обслуговують цю категорію користувачів. Розглянуто ефективні методи та засоби популяризації інформаційно-мережевої культури в юнацькому середовищі бібліотечними засобами.

186. Матвійчук О. Є. «Медіаосвіта та медіаграмотність для громадян» - відкрите заняття в бібліотеці [Електронний ресурс] / О. Є. Матвійчук // Київ, ун-т ім. Б. Грінченка. Ін-т післядиплом. освіти : [сайт] – Електрон. текст. - Режим доступу : hltp://ippo.kubg.edu.ua/content/10989. - Загол. з екрану. - Опубліковано : 27.05.2016. - Перевірено : 27.04.2018.

У Державній бібліотеці України для юнацтва проходило відкрите заняття «Медіаосвіта та медіаграмотність для громадян». Мета заняття - інформування бібліотечних фахівців та читачів бібліотеки про необхідність посилення стійкості перед дестабілізуючою силою впливу неправдивої інформації.

*187. Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін : посіб. для вчителя / Т. Бакка [та ін.] : за ред. : В. Іванова. О. Волошенюк. О. Мокрогуза. - Київ : Акад. Укр. Преси : Центр вільної преси. 2016. - 200 с.: іл. - (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії Української Преси).

188. Медіаграмотність як інструмент активного освоєння комунікаційних середовищ [Електронний ресурс]: пакет дидактичних матеріалів / Львівська ЦБС для дітей. – Львів, 2016. – Електрон. текст. - Режим доступу : http://www.biblioteka.lviv.ua/files/Media.pdf. - Загол. з екрану. - Перевірено : 10.05.2018.

Ґрунтовно підготовлені матеріали на допомогу медіаграмотності містять законодавчі документи, анотований список книг, статей, електронних ресурсів, сайтів. Подано перелік навчальних програм, конспектів занять, презентацій для юнацтва, освітян, бібліотечних працівників, які підвищують рівень інформаційної культури користувача.

189. Медіаосвіта і медіаграмотність : [сайт] / Інтерньюз Нетворк в Україні: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) ; Акад. Укр. Преси. - Режим доступу : http://www.medialiteracy.org.ua/index.php/component/tags/tag/28-biblioteka.html. - Загол. з екрану. - Перевірено : 27.04.2018

Проект «Медіаосвіта і медіаграмотність» виконується за підтримки «Українського медійного проекту» (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз Нетворк в Україні за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Міжнародного фонду «Відродження». За зміст матеріалів відповідає організація МБФ «Академія української преси».

190. Новинна грамотність: онлайн курс (Електронний ресурс]: спецпроект сайту MediaSapiens / авт. кол. : Наталія Виговська [та ін. ] під заг. ред. : Діани Дуцик. Дар’ї Тарадай ; за підтримки Internews Network ; дизайн Яна Добрянська // Detector Media : відеотека. - Режим доступу : http://video.detector.media/special-projects/novynna-gramotnist-i22. - Загол. з екрану. - Опубліковано : 05.09.2016. - Перевірено : 25.04.2018.

Курс «Новинна грамотність» має просвітницьку мету і спрямований на поширення медіаграмотності серед населення в умовах воєнного конфлікту. Він складається з десяти модулів, у яких експерти розповідають про те, як створюються новини, які існують професійні стандарти, етичні дилеми, у який спосіб медіа мажуть маніпулювати суспільною думкою через новини, хто є основними медіавласниками в Україні тощо.

191. Онкович Г. В. Національний медіаосвітній глосарій / Г. В. Онкович, В. Я. Карачун, Ю. Г. Карачун. - Миколаїв : ОІППО, 2016. - 120 с.

*192. Основи медіаграмотності : навч.-метод. посіб. для вчителя 8 (9) кл. : плани-конспекти уроків / О. В. Волошенюк [та ін.]. - Київ : Акад. Укр. Преси, 2014. - 190 с. : іл. - (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності).

Перший посібник для вчителів, які викладають медіаграмотність у середній школі. Основні типи запропонованих уроків - комбінований та урок-практикум. У конспектах також наведено велику кількість основних та додаткових ресурсів та матеріалів. Курс охоплює медіа-, історичні, культурологічні та соціологічні знання й спрямований на надання знань та формування вмінь.

193. Основи медіакультури : навч. посіб. / І. С. Бондаренко [та ін.]: Запоріз. нац. ун-т ; Південноукр. центр медіаграмотності. - Запоріжжя : Кераміст, 2016. - 124 с.

Розглянуто питання розвитку критичного мислення молоді. У різних аспектах проаналізовано сучасне інформаційне протиборство, гібридну війну та мову ворожнечі. Висвітлено специфіку контенту онлайн-новин та механізми впливу реклами на масову аудиторію.

194. Череповська Н. І. Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді : навч.-метод. посіб. / Н. І. Череповська. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. - 156 с.

Запропоновані способи оптимізації виховання патріотизму у старшокласників, студентів та розвитку медіаграмотності засобами медіаосвіти. Автор збагачує їх такими інструментальними якостями, як свідоме ставлення до інформації, здатність до рефлексії емоцій, почуттів, спроможність критично осмислити інформацію і зробити самостійні висновки та iн. Крім теоретичних розробок, представлено програму і методику виховання патріотизму засобами медіа «Я - патріот », а також опис технологій розвитку нових якостей патріота в умовах інформаційної війни.

195. Чого навчають на курсах медіаграмотності студентів США? [Електронний ресурс] / адапт. пер. Катерини Толокольнікової // MediaSapiens [сайт]. - Електрон, текст. - Режим доступу : http://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/chogo_navchayut_na_kursakh_mediagramotnosti_studentiv_ssha/. - Загол. з екрану. - Опубліковано : 01.12.2017. - Перевірено : 26.04.2018

Ресурс «MediaSapiens» пропонує адаптований переклад статті Майкла Розенвальда «Роблячи медіаграмотність великою знову», опублікованої в «Columbia Journalism Review». Журналіст констатує: у добу фейків студенти перебувають в усе більш незрозумілому медійному середовищі, а тому курс медіаграмотності повернувся до навчальної програми вищих навчальних закладів США. «Медіаграмотність працює, і саме вона може врятувати людство», - переконаний автор статті.

*196. Шейбе С. Медіаграмотність. Критичне мислення у мультимедійному світі : підруч. для вчителя / Сінді Шейбе. Фейз Рогоу : [пер. з англ. С. Дьома]. - 2-ге вид., стер. - Київ : Акад. Укр. Преси ; Центр вільної преси, 2017. - 319 с.: іл. - (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії Української Преси).

Підручник для вчителя відбиває сформований упродовж останніх трьох з половиною десятиліть в США освітній підхід до викладення медіаграмотності. Цей підхід спирається на базові принципи медіаосвіти: дослідження, грамотність та інтегрованість. Українські медіапедагоги зможуть навчитися інтегрувати медіаграмотність у різноманітні освітні практики, знайдуть багато ідей щодо заходів і чимало прикладів повних модельних занять.