КІБЕРФРОНТ І КІБЕРБЕЗПЕКА

Розглянемо основні аспекти кібервійни та кібербезпеки. Кібервійна - це військові дії, що здійснюються в електронному просторі. Зброя в кібервійні - це інформація. Інструменти - комп'ютери. Театр військових дій - Інтернет.

Мережа Інтернет застосовує потужну кіберзброю, яка суттєво підсилюється новітніми технологіями - різноманітними технічними і програмними інструментами, спрямованими на використання вразливих місць у системах передачі даних. Механізм дії кіберзброї може бути абсолютно різним. Наприклад, вірусні програми можуть заважати іншим програмам через відміну команд або задавати свої команди, видаляти всі дані або змінювати їх. Здебільшого достатньо проникнути в чужу програму щоб зняти конфіденційні дані. Кібератаки за цілями і завданнями військових дій поділяються на: вандалізм, пропаганда, збір інформації, порушення роботи комп'ютерного обладнання, атаки на інфраструктури і критичні об'єкти.

Завдання кібервійни полягає в досягненні певної мети в економічній, політичній, військовій та інших галузях. Відзначимо, що найбільша кількість кібератак в Україні в 2016-2017 рр. у критичній інфраструктурі прийшлася на енергетичний сектор та урядові установи.

Вплив на суспільство і владу здійснюється спеціально підготовленою інформацією. Тому кібервійна є ще й психологічною та одним із видів інформаційної війни в кібернетичному просторі.

Основні напрями державної політики України щодо безпеки об'єктів, кібербезіїеки та кіберзахисту сформульовані в «Стратегії кібербезпеки України» 2016 р. та Законі України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 2017 р.

Кіберпростір має стати інструментом нашої асиметричної відповіді на агресію ворога.

84. Біленчук П. Стратегія забезпечення кібербезпеки в гібридній війні / Петро Біленчук, Володимир Кулик // Юрид. вісн. України. - 2018. - № 1-2. - С. 18-19.

Основні аспекти кібервійни та кібербезпеки. Досвід США, Китаю, Росії, Великобританії та ФРН. Завдання для України: багаторівневий, багатопозиційний захист. Обґрунтування необхідності розвивати не лише оборонні технології, а й наступальні, у т.ч. кіберозброєння.

84. Богданов О. М. Перші кроки волонтерів інформаційних військ / О. М. Богданов, В. В. Мохор // Безпека інформації. - 2015. - Т. 21, № 1. - С. 100-103.

Розповідається про роботу волонтерської групи студентів Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації НТУ України «Київський політехніч¬ний інститут» з проведення акцій інформаційного протиборства в Інтернет-просторі (кіберпросторі). Викладено деякі принципи, що лежать в основі теорії і практики роботи групи. Наведено рекомендації та висновки,що грунтуються па досвіді майже річної роботи цієї групи.

*86. Грабар О. І. Протидія кіберзлочинності па прикладі вірусів / О.І. Грабар. Т. А. Шкуратенюк. В. В. Ляшук // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. - 2017. - Вин. 19 (26). - С. 252-255. - (Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання).

У статті розкривається сутність явища кіберзлочинпості. Розглянуто два найсучасніших віруси - «Snake» та «Stuxnet» - і можливості протидії їм. Висвітлюються новітні методи боротьби та блокування хакерських атак в умовах війни.

*87. Даник Ю. Г. Пріоритетні високотехнологічні напрями забезпечення обороноздатності держави в умовах загрози та ведення «гібридних війн» / Ю. Г. Даник. О. С. Бойченко // Наука і оборона. - 2016. - № 2. - С. 19-27.

88. Дудатьєв А. Моделі для організації протидії інформаційним атакам / А. Дудатьєв // Захист інформації. - 2015. - Т. 17, № 2. - С. 157-162.

Представлено дві математичні моделі, які дозоляють оцінити потужність інформаційного впливу з урахуванням специфіки джерела та механізму реалізації впливу, а також запропонувати управлінські рішення для підготовки і подальшого проведення спеціальних інформаційних контроперацій. Аналіз запропонованих моделей дозволив виокремити узагальнені етапи методики прийняття ефективних рішень щодо управління інформаційною безпекою на об’єкті захисту за умов інформаційної війни.

89. Дудатьєв А. В. Моделі інформаційної підтримки управління комплексною інформаційною безпекою / А. Дудатьєв. О. Войтович // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2017. - № 1. - С. 107-115.

Вперше авторами запропоновано модель оцінювання комплексної інфор¬маційної безпеки багаторівневої соціотехнічної системи на рівнях управління «підприємство - регіон – держава». Розроблено програмне забезпечення, яке аналізує й оцінює комплексну інформаційну захищеність багаторівневої соціотехнічної системи, а також синтезує управлінські рішення.

*90. Жиляєв І. Б. Організаційно-правові механізми розвитку національної системи кібербезпеки України: стан та перспективи / І. Б. Жиляєв. А. І. Семенченко // Стратег. пріоритети. - 2017. - Вип. 4 (45). - С. 55-63.

Розглянуто стан і перспективи організаційно-правових механізмів роз¬будови національної системи кібербезпеки України. Метою статті є аналіз тенденцій їх розвитку, відповідності сучасним загрозам та європейським під¬ходам, а також формулювання пропозицій щодо удосконалення цих механізмів з урахуванням національного та міжнародного досвіду.

91. Захист інформації і безпека інформаційних систем: матеріали VI Міжнар. наук.-техн. конф., 1-2 черв. 2017 р. / НАН України [та ін.]. - Львів : Львів. Політехніка, 2017. - 177 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ.

У матеріалах конференції містяться доповіді за такими напрямами: управління інформаційною безпекою; захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; криптографічні та стеганографічні методи захисту інформації; технічний захист інформації; захист інформації в кіберфізичних системах.

92. Інформаційна безпека у воєнній сфері: проблеми, методологія, система забезпечення : монографія / Г. В. Пєвцов [та ін.]. - Харків : Цифрова друк. № 1, 2014. - 271 с. : рис., табл.

93. Інформаційно-комунікативний менеджмент: зарубіжний та вітчизняний досвід : навч. посіб. / О. В. Соснін [та ін.] : КПІ ім. Ігоря Сікорського. - Київ : Політехніка, 2017. - 316 с.

94. Кібербезпека в інформаційному суспільстві: інформ.-аналіт. дайджест / за ред. О. Довгань ; НДІ інформатики та права Нац. акад. правових наук; НБУ ім. В. Вернадського. – Київ, 2018. - Вип. 9 (Вересень). - 68 с.

Аналіз інформаційних джерел мережі Інтернет та новими надходженнями до фондів НБУВ (монографії, автореферати дисертацій, підручники, збірники наукових праць, матеріали міжнародних конференцій, статті з періодичних видань), що висвітлюють сучасні проблеми кібербезпеки в Україні та за кордоном.

95. Князєв Д. Інформаційна війна: причини виникнення та сучасні тенденції / Д. Князев, С. Князев // Бизнес и безопасность. - 2017. - № 2. - С. 20-24.

96. Кочубей Л.О. Інформаційна безпека держави: інструменти захисту українського інформаційного поля (на прикладі особливостей інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному Донбасі) / Л. О. Кочубей // Наук. записки Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2015. - № 3. - С. 220-237 ; № 5-6. - С. 145-164.

97. Левченко О. В. Система заходів протидії інформаційним операціям / О. В. Левченко // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітряних Сил. - 2016. - Вип. 3. - С. 57-60.

На основі аналізу форм ведення інформаційної боротьби, запропоновано систему заходів протидії найбільш вагомій з них - інформаційним операціям.

98. Лужецький В. Концептуальна модель системи інформаційного впливу / В. Лужецький. А. Дудатьєв // Безпека інформації. - 2017. - Т. 23. № 1.-С. 45-49.

Для реалізації інформаційного впливу, а також для захисту від нього запропоновано модель системи інформаційного впливу, яка формалізує суб'єктно-об'єктну взаємодію в ході інформаційного протиборства і враховує необхідні для цього ресурси та процеси.

99. Любовець Г. Аналітико-прогностичні аспекти підходів до вивчення публічних негативів у комплексній структурі інформаційного простору країни / Г. Любовець, В. Король // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - 2017. - № 1. - С. 46-50. - (Військово-спеціальні науки).

Розглядаються нові підходи до особливих реалій функціонування інформаційного простору, що виникли за умов агресій Росії проти України та інших держав світу.

100. Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні : матеріали «круглого столу» (м. Харків. 19 квіт. 2016 р.) / за ред. : А. П. Гетьмана, Б. М. Головкіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 87 с.

101. Носов В. Окремі аспекти протидії інформаційній війні в Україні / В. Носов. О. Манжай // Прав., нормат. та метрол. забезп. системи захисту інформації в Україні. - 2015. - Вип. 1 (29). - С. 26-32.

Зміст і структура інформаційного протиборства, визначення понять інформаційне протиборство, інформаційна війна, інформаційний тероризм, інформаційна експансія тощо, мета та форми ведення інформаційної війни, заходи протидії. Конкретні приклади спроб інформаційного впливу, структура відповідних повідомлень і методика їх аналізу.

*102. Про об’єкти критичної інфраструктури та управління телекомунікаціями / Л. Євдоченко [та ін.] // Уряд, кур'єр. - 2018. - 15 берез. - С. 5.

103. Ратушняк М. С. Основні вимоги до стратегії забезпечення кібербезпеки України. / М. С. Ратушняк // Якість і безпека: сучасні реалії: матеріали наук.-практ. конф., 02-03 берез. 2017 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т - Вінниця : ВНТУ, 2017. - С. 64-67.

104. Рижук О. Аналіз концепцій визначення «інформаційної безпеки» в умовах глобалізації / О. Рижук // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. - 2016. - № 4. - С. 74-77.

Наведено широкий перелік визначень, які даються вітчизняними і закордонними науковцями поняттю «інформаційна безпека». Запропоновані оптимальні шляхи усунення інформаційних загроз і небезпек та мінімізації впливу негативних наслідків у сфері інформаційної діяльності держави.

*105. Савченко Т. Кіберфронт / Тетяна Савченко // Військо України. - 2017. - № 1. - С. 30-33.

*106. Соснін О. Інформаційно-комунікаційна безпека в суспільстві: витоки проблем / Олександр Соснін, Владислав Повидиш // Юрид. вісн. України. - 2018. - № 13. - С. 14-15.

Автори констатують посилення інформаційно-технічних (кібератаки) й інформаційно-гуманітарних (операції впливу) проявів жорсткої і безкомпромісної боротьби еліт і держав за контроль інформаційно-комунікаційної сфери. Наведені основні правила захисту, фактори та види вразливості комп’ютерної інформації. Описані види непрямих і прямих інформаційних атак, визначено поняття «інформаційно-психологічна війна».

107. Трач О. Р. Визначення показника стійкості віртуальної спільноти щодо інформаційних атак / О. Р. Трач, С. С. Федушко // Безпека інформації. - 2016. - Т. 22. № 1. - С. 84-87.

Веб-спільноти формують значну частину Інтернет-простору, проте і найчастіше стають об'єктами інформаційних атак. Запропоновано методику визначення показника cmійкості веб-спільнот та дослідження їх життєвих циклів.

108. Хорошко В. Концепція застосування інформаційних впливів та протидія інформаційній зброї / В. Хоропіко. Ю. Хохлачова. М. Прокофьев // Прав., нормат. та метрол. забезп. системи захисту інформації в Україні. - 2016. - Вип. 1. - С. 9-23.

Теоретичний аналіз суті інформаційних впливів і протидії інформаційній зброї, рекомендації щодо протистояння інформаційній війні.

109. Хорошко В. Особливості застосування сучасної інформаційної зброї / В. Хорошко, Т. Козел, О. Ярошенко // Прав., нормат. та метрол. забезп. системи захисту інформації в Україні. - 2015. - Вип. 1. - С. 9-15.

Інформаційна зброя як засіб ведення інформаційної боротьби. Класифікація інформаційної зброї та способи, методи, прийоми її застосування. Вплив інформаційно-технічної зброї на інформаційні ресурси, інформаційну інфраструктуру Збройних Сил, державу в цілому, а також на морально-психологічний стан людини, соціальні та інші групи населення, суспільство в цілому.

110. Хорошко В. А. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности : монография / В. А. Хорошію. М. Е. Шелест. - Киев.: Задруга, 2016. - 183 с.: рис.

Досліджені особливості роботи з різними за формою і змістом джерелами інформації, забезпечення процесу підготовка та ведення інформаційно-аналітичної роботи. Детально розкриваються основні поняття, вибір методів вивчення, структура і зміст етапів інформаційної та аналітичної діяльності, послідовність пошуку, аналізу та надання результатів роботи.

*111. Ящик О. Б. Зміцнення глобальної культури кібербезпеки в мережі Інтернет / О. Б. Ящик // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. - 2017. - Вин. 19 (26). - С. 136-140. - (Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання).

Захист персональних інформаційних ресурсів. Необхідність навчати молодь захищатися від шкідливого інформаційного контенту. Історія виникнення та розвитку культури кібербезпеки в Інтернеті, основні принципи безпечної взаємодії в мережі.